We willen het graag oplossen

We hebben ons best gedaan en het is niet helemaal gelukt.

Wanneer je onverhoopt toch een klacht mocht hebben

De medewerkers, coaches en trainers van de NLP Academie doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt.
Je kunt je dan in eerste instantie je klacht schriftelijk indienen of per email. Je klacht wordt dan in behandeling genomen en ontvang je een binnen twee weken een schriftelijke reactie. Onze intentie is om de klacht in elk geval binnen 4 weken naar tevredenheid op te lossen.


Artikel 1: Definities


S&L Training & Consultancy bv h.o.d.n. NLP Academie, gevestigd te Den Haag;


Klager: een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;

Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij XXX of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.


Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.


Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.


Artikel 2: Indienen van een klacht


De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van S&L Training & Consultancy bv.

Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.


Artikel 3: Behandeling van de klacht


De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen <2> werkdagen.


De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.


Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.


Artikel 4: Uitspraak


1.         Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.


2.         Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.


Artikel 5: Ingangsdatum

1.         Deze regeling gaat in op 1 april 2022