Onze algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Artikel 1 – Definities

1.1.    Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.

1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.

1.4. Open training: Een training geïnitieerd door S&L Trainingen & Consultancy b.v. h.o.d.n NLP Academie (hierna te noemen NLP_AC) waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.5. Overige training: Alle trainingen die niet onder lid 1.4 vallen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen NLP_AC en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3 – Open training: Aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een open training van NLP_AC door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.nlpacademie.nl.

3.2. Indien een persoon een optie op een open training neemt, dan is dat zowel voor NLP_AC als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.

3.3. Indien NLP_AC de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.

3.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5. NLP_AC  brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van NLP_AC, waarin termijn betaling wordt overeengekomen.

3.6. NLP_AC heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

3.7.Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan NLP_AC.

Artikel 4 – Open training: Annulering, verhindering en wijziging

4.1.Na ontvangst van je inschrijving, geldt er een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Na deze bedenktijd is het niet meer mogelijk zonder kosten de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de aanvang van  cursus, opleiding of workshop binnen deze 14-dagen bedenktijd valt, neemt deelnemer afstand van de 14 dagen bedenktijd. De deelnemers stemt hiermee in.

4.2. Annulering door deelnemers dient altijd schriftelijk  te geschieden.
Afhankelijk van het moment waarop NLP_AC de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

1. tot 8 weken voor aanvang van de opleiding: 10%

2. tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de opleiding: 50%

3. binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding: 100%

4.3. Opdrachtgever is gerechtigd om de opleiding te verplaatsen  naar een passende datum onder betaling van een transferfee van €199,-

4.4. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de open training wordt aangemeld bij NLP_AC en voldoet aan de toelatingseisen.

4.5. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de open training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de open training, in te halen in een overeenkomstige open training.

4.6. NLP_AC heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. NLP_AC  zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

4.7. NLP_AC heeft het recht om een open training te annuleren. NLP_AC zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.

4.8. NLP_AC heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training te wijzigen.

Artikel 5 – Overige training: Overeenkomst

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van NLP_AC.

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

5.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door NLP_AC.

Artikel 6 – Overige training: Betaling

6.1. Na het ontvangen van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt NLP_AC een factuur aan opdrachtgever.

6.2. Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van NLP_AC waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.

6.3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door NLP_AC  is ontvangen, kan NLP_AC de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.

6.4. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan NLP_AC.

6.5. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 7 – Overige training: Verplaatsing en annulering

7.1. Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.

7.2. NLP_AC  behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. NLP_AC zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal NLP_AC de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 8 – Vervanging trainer

NLP_AC draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

9.1. NLP_AC spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2. NLP_AC is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.3. NLP_AC is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4. NLP_AC is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

9.6. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

9.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over NLP_AC, diens personeel of voor NLP_AC werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op : https://www.nlpacademie.nl/klachtenprocedure/

Artikel 10 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door NLP_AC, diens personeel en voor NLP_AC werkzame personen vertrouwelijk behandeld. NLP_AC conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NLP_AC is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

11.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan NLP_AC.

arrow_drop_up arrow_drop_down