Page content

Klachtenprocedure

Klachten

Heeft een deelnemer klachten dan probeert hij / zij deze eerst met de trainer / docent op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij / zij een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De deelnemer stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie van de NLP Academie.
De klachtencommissie bestaat uit: mw. K.Luis en de heer P. Middendorp

De klacht omvat tenminste:

  • naam en adres van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de klacht
  • de gronden van de klacht

 

Verzending klachten

 

De deelnemer stuurt zijn klacht naar NLP Academie, afdeling klachten, t.a.v. dhr P. Middendorp, Lireweg 74, 2153 PH, Nieuw Vennep

Termijn voor indienen klachten

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.

Vertrouwelijkheid klachten

De NLP Academie garandeert de deelnemer dat elke klacht zorgvuldig en met inachtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

Termijnen uitspraak klachten

De klachtencommissie van de NLP Academie beslist zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

Registratie van klachten

Alle schriftelijke klachten zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

Beroepschrift

Indien een deelnemer het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/ zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Stichting NLP Associatie. Dit is een externe onafhankelijke vereniging.

Beroepschrift
Het beroepschrift houdt in:

  • naam en adres van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend.
  • de gronden van het beroep

Termijn voor indienen beroepschrift

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.

Termijnen uitspraak beroep

De NLP Academie ziet erop toe dat de Stichting NLP Associatie beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Mocht de commissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de deelnemer hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Mocht er een langere periode nodig zijn voor de beslissing dan zullen wij u hiervan, binnen de 4 werkweken na indiening van de klacht, over op de hoogte stellen.

Bindende uitspraak Stichting NLP Associatie

De NLP Academie accepteert de uitspraak van de Stichting NLP Associatie. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk en naar alle billijkheid worden afgehandeld.

Vertrouwelijkheid

De Commissie van Beroep garandeert de deelnemer dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met inachtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht zullen wij binnen 14 werkdagen een bevestiging sturen van ontvangst.

Registratie van ingestelde beroepen

Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

Stichting NLP Associatie, Grote Haag 3, 3893 CL ZEEWOLDE

Comment Section

0 reacties op “Klachtenprocedure

Plaats een reactie


*